Quins tipus de traductors existeixen?

En l’actualitat, tant la globalització com la internacionalització dels negocis fan que el món de la traducció sigui cada vegada més ampli i variat. Per això, existeixen diferents tipus de traductors, cadascun amb les seves competències i coneixements o especialitats. Doncs, no és el mateix traduir una novel·la que un article científic o un anunci publicitari. Això fa que el treball del traductor sigui més important que mai i que l’especialització sigui imprescindible. D’aquí que, les agències de traducció comptin amb professionals formats en àmbits i continguts específics.

Quins són els tipus de traductors?

En primer lloc, és important tenir en compte que el tipus de traductor es relaciona directament amb els continguts a traduir i que els criteris de classificació no són rígids. Llavors, els diferents tipus de traducció, segons l’àmbit socioprofessional, són els següents:

Traducció tècnica

En el seu sentit més ampli, la traducció tècnica s’aplica a documents amb una vida útil limitada i destinats a un públic concret. Per exemple, manuals d’ús, notes internes, fitxes tècniques, informes financers, actes i plecs de condicions. Però, en el seu sentit més restringit, aquest tipus de traducció s’ocupa de documents tècnics de diferents disciplines (enginyeria, informàtica, electrònica, mecànica) on s’han d’adaptar els elements no textuals, com les imatges o els símbols. Per això, és indispensable que el traductor compti amb coneixements especialitzats en el camp específic que es tracta en el text.

Traducció jurídica

La traducció jurídica comprèn documents jurídics amb força de llei. Per exemple, contractes, reglaments i decrets, sentències i condicions generals de compra i venta. Per això, el traductor jurídic necessita tenir coneixement sobre la temàtica que tracta el document, els tecnicismes i els procediments legals.

Traducció econòmica

La traducció econòmica té com a objectiu d’estudi gran varietat de documents. Per exemple:

  • textos macroeconòmics -relacionats amb aspectes com la producció de béns i serveis, la taxa de desocupació, el nivell de preus i els tipus de canvis- i textos de l’àmbit de la microeconomia enfocats en els consumidors, el govern, les empreses, els inversos, els treballadors, etc.;
  • textos referits al món dels mercats financers com els contractes de l’àmbit bancari, els certificats d’accions, la informació per a accionistes e inversors, els documents de finances corporatives, els documents sobre la borsa, etc.;
  • textos comercials referits a l’activitat socioeconòmica desenvolupada dins de les fronteres geogràfiques d’un país o entre diferents països.

Ara bé, aquesta amplitud d’àrees de coneixement demanda que el traductor no només tingui coneixements lingüístics, sinó que també necessita un bon domini de la terminologia i fraseologia pròpies dels diferents registres i de totes les àrees de temàtiques que coexisteixen en els textos. A més a més, en aquest tipus de traduccions és fonamental la formació contínua del professional i la ràpida adaptació als canvis que es produeixen en l’àmbit econòmic.

Traducció administrativa

Aquest tipus de traducció es fa als textos que usen les organitzacions en les seves activitats diàries de gestió: contractes, declaracions de l’IVA, certificacions tributàries i fiscals, etc. També inclou els documents per a particulars que precisen aquesta traducció com els certificats d’empadronament o l’acreditació del NIF. No obstant això, perquè la traducció dels textos administratius sigui de qualitat i no interrompi els processos ni la comunicació, el professional ha de ser especialitzat en terminologia, els conceptes i l’estil d’aquest tipus de textos. A més a més, si es tracta de la traducció de documents oficials, l’expert també ha de tenir la titulació de traductor jurat. A Espanya, les traduccions jurades han de ser realitzades, firmades i segellades per un traductor habilitat pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC) perquè tingui validesa oficial davant de qualsevol organisme públic.

Traducció literària

Aquest és un dels tipus de traducció més complexos atès que el traductor ha de preservar la veu i l’estil de l’autor. El traductor literari tradueix tota mena de textos literaris, siguin escrits en prosa o en vers, respectant al màxim l’obra original, la seva forma i el seu registre. En el cas de la poesia, el treball es torna més complex i minuciós, ja que ha de tenir en compte aspectes com la rima, el ritme i la mètrica, a la vegada que s’ha de conservar el significat de l’obra. La dificultat de la traducció literària està a saber traslladar les sotileses culturals de l’autor, l’humor o to de l’obra, els sentiments dels personatges i altres elements propis de les obres literàries.

Traducció publicitària

La traducció publicitaria, també coneguda com a traducció de marketing o comercial, aplica els criteris de localització propis de la cultura de destí en els textos publicitaris. Per exemple, fullets, catàlegs de productes, manuals d’usuari, pamflets, envasos i etiquetes, pàgines web, articles, etc. En aquest tipus de traducció, el professional a més de traslladar un text en la llengua de destí, ha d’interpretar connotacions i adaptar-les creativament al nou context cultural. També és important que el traductor conegui el mercat meta i el perfil del públic objectiu, l’estil de la companyia i les regulacions publicitàries locals.

Traducció periodística

El traductor de textos periodístics està condicionat pel mode en què es treballa en el periodisme i pels canals que usa aquest àmbit, inclosos la premsa escrita, els mitjans digitals i els medis audiovisuals. A més, la traducció periodística inclou molts sectors -l’esportiu, el cultural, l’econòmic, el polític, el gastronòmic, el científic, etc.- i gran varietat de material. Per exemple, articles web i de premsa, entrevistes, reportatges, editorials, notes d’humor, ressenyes, documentals, programes de ràdio, cròniques, etc. Per això, el professional ha de conèixer aspectes com:

  • les diferents tipologies textuals que usa el periodisme;
  • les normes vigents en el país meta, així com de les limitacions editorials pròpies del tipus de medi. Per exemple, en el cas d’un text imprès, el traductor ha de respectar el nombre de caràcters i de pàgines requerides. En cas contrari, la maquetació final del periòdic es pot veure afectada. Així mateix, en la traducció d’un article web, el professional ha de tenir en compte els requisits SEO per a optimitzar el material per als cercadors;
  • l’estil editorial del periodista per a adaptar el text a la cultura de destí. En efecte, l’escriptura periodística usa expressions idiomàtiques, jocs de paraules, metàfores, figures retòriques, efectes sorpresa, al·lusions, etc.
  • L’argot específic del sector i els diferents formats per a evitar qualsevol ambigüitat que pugui alterar la informació.

Interpretació de conferències

Aquest tipus d’interpretació es caracteritza per traduir un missatge de forma oral als diferents idiomes dels oients. És a dir, l’intèrpret transmet el missatge de forma directa als seus oients situant-se al costat dels oradors o des d’una cabina d’interpretació, on escolta i transmet tota la informació que els oients reben a través d’auriculars. La interpretació de conferències s’usa tant en reunions o trobades amb audiència nombrosa o reduïda. Per exemple, cimeres internacionals, congressos científics, conferències mèdiques i tècniques, assemblees generals i anuals, esdeveniments corporatius o conferències de premsa.

Distintes modalitats d’interpretació de conferències

  • Interpretació simultània: mentre que l’orador ofereix el seu discurs, l’intèrpret tradueix de forma oral i a temps real des d’una cabina. Aquest tipus d’interpretació és complexa, demanda de professionals amb competències específiques i s’usa en congressos i esdeveniments internacionals.
  • Interpretació consecutiva: l’orador fa el seu discurs mentre el professional pren nota. Quan es fa una pausa, l’intèrpret reprodueix el missatge en la llengua dels oients. La interpretació consecutiva s’utilitza en reunions bilaterals, negociacions, rodes de premsa i entrevistes.
  • Interpretació a cau d’orella o chuchotage: l’intèrpret tradueix el discurs de l’orador en temps real a l’orella del client o en veu baixa (si són dues o tres persones com a màxim). La interpretació a cau d’orella s’usa en esdeveniments de curta durada com reunions, conferències i visites a instal·lacions.

Interpretació social

La interpretació social s’usa entre persones que no parlen la llengua oficial d’un país -immigrants, refugiats, turistes- i les entitats públiques d’aquest país. Per exemple, la interpretació social ajuda als turistes a sol·licitar serveis administratius en el país que visiten o dona suport als immigrants perquè puguin accedir als serveis públics del país (sanitat, educació, serveis socials i administració de justícia). Generalment, els idiomes a interpretar pertanyen al grup de llengües minoritàries o són dialectes regionals o locals. Per això, és important comptar amb un servei de traductors acreditats i formats que coneguin a la perfecció els diferents idiomes i les diferències culturals entre els països.

Interpretació de tribunals

Aquest tipus d’interpretació s’usa quan una persona ha de presentar-se a un judici i no coneix l’idioma del jutjat. El client pot ser un acusat, un testimoni o un demandant. També, inclou la traducció de documents com a comissions rogatòries, actes de judicis, sentències, informes de perits declaracions i actes d’interrogatoris. En conseqüència, l’intèrpret necessita una formació especial, experiència, competències específiques i, a vegades, un certificat que habilita a exercir professionalment en el país. A més, necessita conèixer qualsevol canvi que pugui sorgir en les lleis i la terminologia jurídica d’origen i de destí.

Quin tipus de traductor guanya més diners?

És d’esperar que el traductor especialitzat sigui el que guanyi més diners perquè té coneixements específics sobre un camp determinat. A més, si una especialitat no és molt demandada, el professional té la possibilitat d’ampliar els seus serveis a altres tipus de traduccions més generals o a l’edició i correcció de traduccions.

 

Conclusió

El fet de salvar les diferències d’idiomes quan els interlocutors pertanyen a diferents cultures o zones geogràfiques és fonamental per a aconseguir una comunicació eficaç. Per això, tant la traducció com la interpretació són disciplines necessàries en diferents àmbits i activitats socials a nivell mundial. Posem el cas de sectors com el financer, el dret o la tecnologia que necessiten els serveis que presten les agències de traducció per a moltes de les seves tasques. D’altra banda, la globalització i la internacionalització dels negocis demanden que totes les formes de comunicació es facin en diferents idiomes, però sense perdre el sentit d’allò que es vol emetre. Per exemple, el periodisme i la publicitat són camps que necessiten una correcta localització per a poder transmetre l’objectiu original dels missatges. D’aquí la necessitat de comptar amb traductors i intèrprets amb coneixements i formació específiques. En sanscrit comptem amb un equip de traductors especialitzats en traduccions de tota mena, amb experiència en diferents sectors i indústries i amb les competències que es necessiten per a adaptar-se a les necessitats de cada client. Contactar amb la nostra agència de traducció és la millor opció sempre que es busqui un treball de qualitat.


Necessites una traducció professional?

Necessites un traductor nadiu especialitzat? Busques a un traductor tècnic professional? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.


Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net