Traducció Jurada

Necessites un traductor jurat que atorgui validesa legal a la traducció dels teus documents oficials?

Agència de traducció especialitzada

La traducció jurada consisteix a traslladar textos jurídics d'una llengua a una altra, donant fe del valor legal que tenen. El traductor professional que s'encarrega d'aquests projectes s'anomena un traductor jurat. Aquest professional està degudament acreditat pels organismes propis de cada país per dur a terme la seva feina.

Què és la traducció jurada o oficial?

Consisteix a traduir documents oficials fent que conservin tota la seva validesa jurídica; és a dir, que continuïn essent admissibles pels organismes als quals van destinats. Normalment, tals organismes són entitats públiques o governamentals (estatals o locals), així com tribunals de justícia.

El contingut d'aquests documents pot ser d'allò més divers, ja que no es limiten exclusivament a l'àmbit legal: hi ha molts escrits amb validesa jurídica la temàtica dels quals no té res a veure amb el món jurídic. Per tant, no s'ha de confondre la traducció jurídica amb la traducció jurada, ja que aquesta darrera engloba moltes més disciplines.

Alguns dels exemples més comuns de traducció jurada són els següents documents, necessaris per dur a terme multitud de tràmits legals davant les autoritats:

 • Expedients acadèmics.
 • Certificats mèdics.
 • Poders de representació.
 • Permisos de residència.
 • Certificats d'antecedents penals.
 • Certificats de matrimoni, solteria o defunció.
 • Actes notarials.
 • Escriptures de constitució d'una empresa.

També podem trobar exemples de traducció jurada a les proves que s'aporten durant els processos judicials en el dret internacional. Per exemples, un informe pericial traduït només serà vàlid davant un tribunal si l'ha traduït un traductor jurat.

El perfil del traductor oficial o jurat

La traducció jurada constitueix un cas peculiar de traducció professional, ja que només es pot conservar la validesa jurídica d'aquestes traduccions si estan fetes, signades i segellades per un traductor jurat. Aquest professional de la traducció compleix, per tant, una doble funció:

 1. Traduir el document de l'idioma d'origen a l'idioma d'arribada.
 2. Certificar la plena validesa jurídica del text traduït.

S'ha de destacar que no és necessari que el mateix traductor oficial dugui a terme les dues fases d'una traducció jurada: qualsevol traductor professional no oficial pot traduir el document, però aquest no serà vàlid sense la revisió i posterior rúbrica d'un traductor jurat.

Perquè un traductor internacional pugui dur a terme la funció de traductor jurat, ha d'estar degudament acreditat per les autoritats de cada país. En concret, la normativa que regula la traducció jurada a Espanya es troba en el Reial decret 2555/1977, de 27 d'agost.

Segons aquest reglament, els traductors jurats que operen en el nostre territori han de:

 • Tenir la majoria d'edat legal a Espanya.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea.
 • Tenir un títol universitari (llicenciatura, diplomatura o grau).
 • Aprovar un examen convocat per l'Oficina d'Interpretació de Llengües, un organisme que depèn del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació (MAEC).

Un cop el traductor té aquesta acreditació, passa a incorporar-se a un directori de traductors jurats que està disponible en el lloc web del MAEC. Tant una agència de traducció com un client interessat poden consultar aquesta llista i elegir el traductor oficial que vulguin.

Aquest és el perfil del traductor jurat que col·labora amb una agència com sanscrit: un traductor oficial degudament acreditat i que dona fe del valor legal dels documents traduïts.

Articles relacionats - Traducció jurada

Demana el teu pressupost de traducció

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Desitgeu més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?

Tipus de traduccions jurades: