Traducció Financera i legal

Necessites un traductor financer nadiu per traduir un document econòmic?
Busques un traductor legal especialitzat en traducció financera?
Necessites un traductor jurídic nadiu per traduir textos de temàtica legal o jurídica?

Agència de traducció especialitzada

Una de les especialitats de la traducció professional amb més demanda al món de l'empresa és la traducció financera i legal. Ambdues disciplines es distingeixen perquè tenen una terminologia molt rica i concreta, cosa que dóna lloc a uns projectes de traducció de gran complexitat.

La traducció econòmica i els seus reptes

La traducció econòmica comprèn multitud de documentació pròpia de les empreses, abastant des d'informes d'auditoria fins a comptes anuals, documents borsaris, actes de juntes d'accionistes o estats financers.

Normalment, com més gran sigui la projecció internacional d'un negoci, més quantitat de documentació serà susceptible de traduir-se. Els destinataris d'aquestes traduccions solen ser el personal directiu de l'empresa matriu o les filials/subsidiàries, els socis, les entitats col·laboradores o les autoritats.

D'altra banda, les principals dificultats inherents a la traducció financera són:

  • Que els textos estan plens d'estrangerismes, cosa que obliga el traductor especialista en economia a elegir si els intenta traduir a l'idioma d'arribada o si els deixa com està.
  • Que cada marc jurídic exigeix formats diferents en els documents financers. Per tant, el traductor o l'agència que s'encarreguin d'aquests projectes de traducció han de conèixer els formats propis de cada país.
  • El llenguatge financer és ric en polisèmies: la terminologia és molt ambigua i, per això, cada paraula o construcció no tenir sentit fora del seu context habitual.

La traducció jurídica: què és i perquè és tan important

La traducció legal o jurídica consisteix a traduir documents de caràcter legal, normalment redactats per professionals del dret i que contenen gran quantitat de termes totalment específics i circumscrits a aquest àmbit d'especialització.

A la traducció jurídica, s'estableix una clara diferenciació segons l'àmbit del document, ja que podem parlar de documents oficials (emesos per organismes públics o per l'Administració) o de documents privats (redactats per regular un negoci jurídic entre empreses o particulars).

D'altra banda, segons la branca del dret en la qual ens fixem, podem distingir alguns exemples de documents típics de la traducció jurídica:

  • Dret mercantil: acords de creació, fusió, adquisició o dissolució de societats, contractes de compravenda o arrendament.
  • Dret civil: actes de matrimoni, convenis de divorci, acords prematrimonials, fideïcomisos, testaments, poders de representació.
  • Dret penal: certificats d'antecedents, sentències condemnatòries, recursos, demandes.

El traductor professional que s'encarregui dels projectes de traducció jurídica assumeix una gran responsabilitat, ja que qualsevol error que cometi pot tenir repercussions legals per a les parts implicades.

En conclusió, ambdós tipus de traducció que s'han comentat (econòmica i jurídica) tenen en comú el perfil de l'encarregat ideal per a aquest tipus de projecte: un traductor internacional capaç de comparar entre si els marcs jurídics amb l'objectiu d'ajustar-se als requisits del sistema legal de cada país. En resum: un traductor dels que col·laboren amb una agència com sanscrit.

Articles relacionats - Traducció financera i legal

Demana el teu pressupost de traducció

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Desitgeu més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?

Tipus de traduccions econòmiques:

Tipus de traduccions legals o jurídiques: