Com es tradueixen les falques i per què són importants en la localització de textos?

Com es tradueixen les falques i per què són importants?

Tots som conscients que la funció del llenguatge és la de transmetre idees, conceptes o coneixements. Tot i així, en totes les llengües existeixen certes expressions que, a pesar de no servir aparentment a aquest propòsit, sí que transmeten les intencions de l’escriptor o l’orador. I això ocorre a nivell internacional: no hi ha cap llengua que manqui d’aquests elements.

Parlem de les falques: unes petites fórmules lingüístiques que, d’una banda, enriqueixen el discurs, i de l’altra, constitueixen tot un repte per al traductor professional. Aprenguem més sobre aquestes expressions i la seva importància en la traducció i localització de textos.

Què és una falca?

El DIEC defineix falca com un ’mot que allarga l’enunciat per guanyar temps a causa d’un vici d’elocució’. Per tant, es pot dir que són unes fórmules lingüístiques que formen part del vocabulari habitual dels parlants i solen procedir de la «llengua del carrer» mateix, aquella que no està present ni a la premsa ni als llibres, però que és igualment representativa de cada idioma.

La gramàtica moderna denomina les falques marcadors discursius i els atribueix la funció de regular el discurs, de complementar l’expressió de sentiments o, fins i tot, de regular el torn de paraula en una conversació. En analitzar la nostra parla quotidià, podem dividir aquests marcadors o falques en tres tipus diferents:

  • Marcadors d’atenuació: doncs jo diria que…, és com massa…
  • Marcadors de demanda: saps què vull dir?, ho pilles?, m’explico?…
  • Marcadors de reacció: au vinga, no fotis, home, però boig!, què dius?…

És habitual (i, en part, justificable) que els defensors del llenguatge tradicional pretenguin relegar els marcadors del discurs a un pla marginal. Aquest «desterrament» del llenguatge formal es fonamenta en la escassa contribució de les falques al discurs. De fet, els acadèmics de la llengua sempre insisteixen que es faci un ús més «correcte» dels recursos lingüístics en honor a promoure la riquesa de l’idioma.

No obstant, aquesta presumpció de l’escassa aportació de contingut que ofereixen les falques no les converteix en incorrectes. De fet, l’ús d’aquestes expressions es tan lícit com el dels adjectius, els verbs o el substantius. Des del punt de vista de la formalitat, i amb pretensions de posar-nos al lloc d’un defensor acèrrim del llenguatge tradicional, no trobem motius de pes per suprimir aquestes expressions del nostre dia a dia.

Com es tradueixen les falques i per què són importants en la localització de textos?

Foto de Sigmund a Unsplash

Per què utilitzem falques?

Sense cap necessitat de debatre la conveniència o idoneïtat d’utilitzar falques en el nostre llenguatge, és cert que aquests elements lingüístics compleixen algunes funcions molt interessants a les quals, en realitat, estem molt acostumats.

Mantenir l’interès dels interlocutors

Si s’hagués de prescindir a la força d’aquestes fórmules a la comunicació, els discursos quedarien plans i lineals en excés. A més a més, estaríem obligats a introduir una gran quantitat de paraules que es consideren més correctes, teorèticament parlant, per reemplaçar les falques. Això suposaria contravenir la premissa de l’economia del llenguatge (no utilitzar més paraules de les estrictament necessàries).

Regular el torn de paraula

En termes pràctics, les falques eviten que el lector o interlocutor sigui interpel·lat abruptament, contribuint a mantenir l’harmonia del discurs. En el llenguatge oral, a més, les falques ajuden a l’orador a sortir del pas, guanyant uns segons més mentre construeix la frase que reculli la idea que vol transmetre en realitat.

Matisar altres paraules o conceptes

Una altra de les funcions més típiques de les falques és servir a l’orador o escriptor com a eina d’èmfasi o suport durant el seu discurs. En utilitzar-les, es podrà donar un significat especial a alguna cosa que es transmeti en aquell moment o que es tingui intenció de dir a continuació, fins i tot per expressar de forma subliminar les idees o opinions pròpies.

La traducció i interpretació de les falques

Donat que la traducció professional se sol aplicar a textos curosament preparats i revisats en l’àmbit de l’empresa o del client particular, pot semblar que no hi ha lloc per a la traducció de falques per part de ninguna agència o traductor. I, com és esperable, aquesta afirmació no és del tot certa.

No és comú trobar aquestes fórmules en determinats documents que tinguin unes característiques formals molt concretes, però existeixen molts altres textos susceptibles de contenir falques, com poden ser els textos literaris o relatius al marketing, en els quals l’objectiu de l’autor sol ser la interpel·lació directa al lector.

S’ha de destacar que les falques són molt més comunes en l’àmbit de la interpretació. Per això, l’intèrpret ha de ser capaç de traduir correctament aquestes expressions per respectar la intenció original de l’orador. Tot i així, també podria optar per ometre-les i utilitzar algun altre recurs políticament més correcte.

És important tenir en compte que les falques no es poden traduir literalment, perquè el resultat seria una traducció mancada per complet de sentit. De fet, aquestes expressions són un clar exemple de localització lingüística, procès que, per ser completat correctament, requereix els coneixements d’un traductor internacional, preferiblement nadiu de la llengua des de la qual es vulgui realitzar la traducció o interpretació.

Pot ser que les falques no siguin el millor recurs que un idioma ofereix perquè ens puguem expressar, però la seva presència en el llenguatge quotidià és un fet que els traductors i intèrprets professionals no han d’oblidar. El perfil d’intèrprets i traductors que col·laboren amb una agència com sanscrit té en compte aquestes expressions i és conscient de la importància que té la seva localització a la llengua meta.


Alejandro Gonzalez
info+alejandro@sanscrit.net

Es redactor de contenidos con una trayectoria multidisciplinar; sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en Traducción, Tecnología y Marketing le permiten convertir las ideas a palabras con facilidad.