La importància d’una traducció científica professional en la biotecnologia

La importància d’una traducció científica professional

La importància d’una traducció científica professional en la biotecnologia

Una traducció correcta és important a l’hora de tractar qualsevol tema, però ho és encara més en el cas de la biotecnologia. És una ciència interdisciplinària que abasta el coneixement teòric de la biologia, la bioquímica, la química i la física i ho aplica a organismes vius, com el llevat o els bacteris, o fins i tot a parts d’organismes vius com cèl·lules, teixits i òrgans, per a produir i formular teràpies, antibiòtics, tractaments i altres productes innovadors per a l’ús humà i la medicina.

El llenguatge científic professional pot diferenciar-se de forma considerable de la conversació quotidiana, ja sigui per tenir una terminologia més específica o per dependre molt del context. Per tant, exigeix el coneixement i l’experiència de traductors professionals que no només posseeixin el vocabulari adequat, sinó que també comprenguin els temes i problemes generals dels textos que estan traduint. Quan es tradueixen materials científics poden sorgir diversos obstacles i qüestions, com desconèixer la terminologia o les paraules en ambdues llengües, desconèixer els temps verbals correctes que s’han d’emprar o mancar de la precisió que els textos científics requereixen més que qualsevol altre d’altra disciplina.

Les traduccions científiques professionals de biotecnologia

Un dels problemes principals en la traducció científica-biotecnològica és desconèixer la terminologia, l’aprenentatge de la qual pot trigar diversos anys. Resulta encara més difícil aprendre els noms dels objectes o els mètodes que s’usen per als experiments o les proves de laboratori si el traductor mai els ha vist o no sap de quina forma concreta s’empren. Per exemple, els morters solen usar-se en la cuina per a moldre espècies i preparar salses, però en un laboratori poden servir per a moldre fàrmacs fins a fer-los pols fi o inclòs trencar i obrir cèl·lules bacterianes. Un altre cas seria el de la centrifugadora, un aparat que s’empra en la biotecnologia de forma molt habitual per a recollir partícules més pesants o denses de les solucions, però és probable que el públic en general pensi primer en la centrifugadora d’una rentadora. Depenent de la llengua a la qual es tradueixin aquests termes, escollir paraules que es refereixen a utensilis de cuina en comptes d’especialitzades, les biotecnològiques, és un error molt freqüent. I això és molt important quan es requereixen serveis de traducció professionals per a traduir articles i treballs que es publicaran en revistes científiques revisades per parells, llibres de textos, protocols de laboratori, manuals de dispositius, documents o instruccions específiques; per tant, resulta fonamental conèixer i usar de forma correcta la terminologia científica adequada.

Els textos científics, sobretot els articles científics publicats, seran citats sovint com fonts d’informació en textos d’altres autors científics. Es tracta també d’una pràctica comuna en la biotecnologia, on es publiquen principalment treballs amb descripcions de mètodes experimentals. En aquest cas, pot haver-hi un terme o expressió biotecnològic traduïts de forma incorrecta i que han passat inadvertits, i aquest error podria perpetuar-se en la resta de la literatura sobre el tema a través de cites d’altres autors, i més vegades del que ningú es podria imaginar. Per això, és crucial escollir a traductors professionals que siguin conscients de la importància d’una correcta traducció i terminologia, no només respecte al client sinó també a les pròximes generacions.

Termes biotecnològics per a públics més amplis

Un altre problema al qual el traductor científic pot enfrontar-se és quan el destinatari no està format específicament en biotecnologia. L’objectiu llavors és traduir i adaptar el material de forma que quasi tothom pugui entendre les idees i conclusions que explica, però en un llenguatge col·loquial. Un traductor especialitzat en biotecnologia sabrà com llegir un text científic amb la comprensió suficient per a traduir-lo en paraules que totes les persones puguin entendre fins i tot sense una formació específica en biotecnologia. Un exemple d’això seria com contar al públic general la creació d’organismes modificats genèticament sense emprar termes com «translació», «al·lels dobles», «recombinació homòloga de l’àcid desoxiribonucleic» i termes similars, però mantenint la idea exacta sense confondre al destinatari amb una explicació incorrecta de la informació.

L’anglès és la llengua més usada en l’àmbit biotecnològic i, en general, molta de la seva terminologia ni tan sols es tradueix a altres idiomes. A més a més, moltes de les paraules de la biotecnologia són molt conegudes en anglès i això pot resultar un problema en altres llengües que tenen una gramàtica diferent o molt més complicada. Un traductor professional i format en biotecnologia sabrà com declinar i conjugar de forma adequada els diferents substantius i verbs que procedeixin directament de l’anglès. D’altra banda, algunes llengües s’enorgulleixen de tenir un terme propi per a cada terme científic en anglès, i molts traductors que no estan formats en biotecnologia ni tan sols sabran com traduir-lo. En aquesta mateixa línia, però des de la perspectiva oposada, pot ser que algunes llengües se sentin orgulloses de tenir la seva pròpia terminologia científica per a termes científiques especialitzades. En aquests casos, l’ús de terminologia en anglès o en altra llengua pot estar mal vist per part de l’acadèmia o d’altres institucions científiques superiors, sobretot a l’hora de redactar llibres de text, manuals i documentació professional publicada pel govern.

Finalment, un traductor científic professional sempre revisa diverses vegades tots els materials traduïts abans d’enviar-los. Sap que, inclòs cometent un error menor en un lloc que no sembla important, podria canviar per complet el significat de les instruccions o la conclusió i provocat més problemes en el futur.


sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net