Traducció jurídica-mèdica: els reptes de la traducció híbrida

En tractar de delimitar els camps d’especialització existents en la traducció professional, ens trobem cada vegada amb més casos de traducció híbrida, que és aquella on es conjuguen dues o més especialitats diferents. Aquesta realitat és més freqüent del que cal suposar, ja que rara vegada un document queda circumscrit a un únic àmbit.

Les característiques inherents al comerç o al dret internacional dibuixen un escenari en què els camps d’especialitat ja no són estancs, per la qual cosa convé donar un enfocament multidisciplinari als projectes. Aquesta realitat contrasta amb la tradicional assumpció que un traductor professional s’ha de cenyir a un únic camp d’especialització.

En aquest context val la pena analitzar la sinergia d’especialitats que es donen en la traducció jurídica-mèdicad’acord amb dos factors: els sensibles punts de convergència d’ambdues especialitats i, paral·lelament, la gran diferència en el perfil d’ambdós tipus de traductor.

Particularitats de la traducció jurídica

A escala lingüística, el llenguatge jurídic està plagat de termes polisèmics, arcaismes, estrangerismes i fórmules fixes. Així mateix, és important destacar que moltes d’aquestes construccions manquen de significat fora de l’àmbit legal.

D’altra banda, no oblidem que el traductor, a més de conèixer profundament la terminologia, ha d’estar molt familiaritzat amb els diferents sistemes jurídics de cada país i realitzar un exercici de dret comparat entre textos pertanyents a corrents diferents (per exemple, entre el dret romà-germànic i el dret anglosaxó).

Particularitats de la traducció mèdica

El mèdic, per part seva, constitueix un llenguatge d’especialitat molt diferent de la llengua comú, atès que els seus fins són totalment informatius, didàctics i comunicatius. Aquest llenguatge, per tant, es distingeix per la seva veracitat, precisió i claredat.

A més a més, la llengua pròpia de l’àmbit mèdic es caracteritza per l’ús freqüent de llatinismes, l’abundància de la veu passiva, la predilecció per construccions curtes amb una gramàtica molt clara i l’existència d’una gran quantitat d’estrictes normes i protocols d’estil que s’han de complir.

Què són els textos jurídic-mèdics?

Com s’infereix lògicament, un text jurídic-mèdic és aquell que combina ambdós camps d’especialitat. Però, quin tipus de textos responen a aquesta descripció?

  • Textos normatius emesos per les autoritats, com reglaments, lleis i decrets destinats a regular aspectes de la medicina.
  • Textos judicials sobre temàtica mèdica pròpies de l’àmbit de les relacions entre particulars, l’Administració i els òrgans judicials, com demandes, sentències, o actuacions sobre incapacitació, prestació d’assistència sanitària o responsabilitat de productes farmacèutics.
  • Acords de voluntats o contractes entesos com a instruments legals que expressen actes jurídics o acords entre diverses parts, com a contractes de serveis mèdics, d’assaig clínic o d’assegurança (accident, vida, malaltia…).
  • Declaracions unilaterals de voluntat sorgides de la relació entre mèdics i pacients, l’objectiu dels quals és evitar conflictes, defendre els drets d’uns i els altres, així com protegir als serveis sanitaris de possibles reclamacions. Per exemple, un testament vital, una declaració de donació d’òrgans, un consentiment informat o les voluntats anticipades.
  • Textos administratius que requereixen la intervenció d’un mèdic, és a dir, que utilitzen els doctors en les seves relacions professionals amb les autoritats, els organismes públics que depenen d’elles, les institucions privades o les persones. Per exemple, les històries clíniques o els certificats de salut dels pacients.

Com es tradueixen els textos híbrids jurídic-mèdics?

Una anàlisi dels tipus de documents que conformen aquesta especialitat mixta, així com una comparativa entre les dues disciplines tan distants que la componen, planteja una pregunta amb molt de sentit (que també ens fem sovint dins de l’agència de traducció): Qui ha de traduir un text jurídic-mèdic: un traductor jurídic o un traductor mèdic?

La resposta s’ha de buscar precisament en el contingut de cada tipus de document i no afanyar-se a catalogar-lo sense abans haver-lo analitzat a fons. Òbviament, no cal que un traductor jurídic conegui el llenguatge mèdic, ni cal que un traductor mèdic tingui nocions ni de dret internacional ni de llenguatge legal.

És comprensible que els textos normatius, els textos judicials i els acords de voluntats o contractes siguin responsabilitat íntegra d’un traductor jurídic, atesa la densitat residual de termes exclusius del camp de la medicina continguts en aquests documents.

No obstant això, no ocorre el mateix amb els consentiments informats, les històries clíniques o els certificats de salut. La traducció dels termes legals presents en aquests documents no representa un hàndicap especial per a una agència o traductor professional familiaritzat amb el llenguatge mèdic, si bé faran falta nocions de dret internacional per a establir una deguda comparació entre el sistema jurídic al qual s’adscriu el text original i aquell al qual pertany la traducció.

Les traduccions híbrides no són res nou: en realitat, en el nostre dia a dia ens trobem amb multitud de documents que combinen diverses disciplines. Conscients d’això, les agències de traducció ens esforcem a trobar traductors que, encara que no hagin de dominar més d’un camp d’especialització, siguin capaços d’enfrontar-se a projectes híbrids garantint un acabat professional de la màxima qualitat. Uns traductors com aquells que col·laboren habitualment amb una empresa com sanscrit.


Necessites una interpretació o traducció jurada?

Necessites un traductor jurat que atorgui validesa legal a la traducció dels teus documents oficials? Busques una traductora jurada per presentar un document oficial a l’administració pública? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Alejandro Gonzalez
info+alejandro@sanscrit.net

Es redactor de contenidos con una trayectoria multidisciplinar; sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en Traducción, Tecnología y Marketing le permiten convertir las ideas a palabras con facilidad.